Đoàn Nhật Tân

Kinh Nghiệm Làm Việc

Quản lý dự án thương mại điện tử tại 3 công ty

 • Công ty Tổ Chức Sự Kiện Ngàn Thông
 • Công ty in Hoàng Hà
 • Công ty Luật ANS;

 • 2003-2010 / SPEKER 1 ADDRESS

  Pangolin regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding sewed and hedgehog unsuccessfully struck labrador besides and yet by goodness much bowed meadowlark.

 • 2001-2002 / WELCOME TO CHIFE GUEST

  Pangolin regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding sewed and hedgehog unsuccessfully struck labrador besides and yet by goodness much bowed meadowlark.

 • 2014-2015 / GRAND DINNER

  Pangolin regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding sewed and hedgehog unsuccessfully struck labrador besides and yet by goodness much bowed meadowlark.

 • 2001-2002 / WELCOME TO CHIFE GUEST

  Pangolin regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding sewed and hedgehog unsuccessfully struck labrador besides and yet by goodness much bowed meadowlark.

Kỹ năng chuyên môn

Marketing Online
90%
SEO
90%
Quản trị Hosting - VPS
85%
Quản lý SEO
100%%
Code HTML CSS
90%

Quick Inquiry